Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Derya BaþkanDERYA BAÞKAN (1973 Tonya)

      1973 yýlýnda Trabzon’da doðdu.1998 yýlýnda 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Bölümü Yardýmcý Doçent Zehra SENGÝR atölyesinden mezun oldu.Resim Öðretmeni olarak Trabzonda çalýþmakta olan sanatçý     1 kiþisel sergi açmýþ,bir çok karma ve grup sergileri ile sanat etkinliklerine katýlmýþtýr.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði yönetim kurulu üyesidir.Resim çalýþmalarýna aktif olarak kendi atölyesi olan Teorem Sanatevinde devam etmektedir.

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015