Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Güler Genç ErolGÜLER GENÇ EROL (1971 Rize)

1971 yýlýnda Rize’de doðdu.1994 yýlýnda KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu.1996 yýlýnda ayný bölümde araþtýrma görevlisi oldu.1999 yýlýnda KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eðitimini tamamladý. 2000 yýlýnda öðretim görevlisi olarak atandý. Üç kiþisel sergi açmýþ çok sayýda karma sergiye katýlmýþtýr.
 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015