Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Hasan Fehmi HýzalHASAN FEHMÝ HIZAL (1952 Beþikdüzü)

1952 yýlýnda Beþikdüzü’nde doðdu.1981 yýlýnda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Lisans programýný kazandý. Bir süre MSÜ Öðrenci Derneði baþkanlýðý yaptý.1987 yýlýnda hocasý Neþet Günal’ýn emekli olmasýndan  sonra yüksek lisans programýndan ayrýlmýþtýr. Çalýþmalarýný bir süreden beri Trabzon’daki atölyesinde sürdürmektedir.
 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015