Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Haydar ÞiþmanHAYDAR ÞÝÞMAN

1966 Maçka doðumlu sanatçý ilk ve orta öðrenimi 7 farklý okul ve 3 farklý ilde gördü.Deðiþik ortamlar ve farklý aildiyetlerle iliþkiler kurdu.Liseyi bitirdikten sonra bir süre vitray yaptý. Ýstanbul'da bazi saray ve köþklerin restorasyonunda çalýþtý. Yýldýz sarayýnda çalýþýrken Süleyman Saim TEKCAN'ýn önerisiyle Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F. sýnavýna girdi.Eðitimini Neþe ERDOK atolyesinde tamamladý.Mezun olduktan sonra geleneksel figür anlayýþýný zorlayarak kendine göre bir sanat tarihi çizgisi oluþturma çabasýndadýr.

Kendi arkaik dönemini yaþayan ve onun üzerine kendi klasik dönemini oturtmaya çalýþan sanatçý konularýný antik Türk tarihi ve mitolojisinden alýyor.Bunun dýþýnda yakýn tarih ve günümüz insan yaþantýsýndan manzaralar sanatçýnýn temel konularýdýr.Antik Türk Tarihi ve mitolojisini zorunlu bir alan olarak gören sanatçý " sanatçý olmanýn yolu kendini yaþamaktan geçer"... diyor.

Sanatý tarihinden ve tarihi geçmiþten baðýmsýz algýlamanýn eksiklik olduðunu düþünüyor" Genelde büyük" boyutlu çalýþmalar yapýyorum.Oldukça sýkýntýlý bir durum" Her defasýnda bu son" diyorum.

Sanatçý yaþantýsýný öðretmen ressam olarak sürdürmektedir.Halen Trabzon Yunus Emre Lisesi'nde resim öðretmeni olarak çalýþmaktadýr.
 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015