Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Metin KayýkçýMETÝN KAYIKÇI (1968 Trabzon)

1968 yýlýnda Trabzon’da doðdu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Trabzon’da yaptý. 1991 yýlýnda KTÜ. Fatih Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü’ne girdi. 1995 yýlýnda Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalý’ndan mezun oldu. Ayný yýl Resim Ana Sanat Dalý yüksek lisans programýnda eðitimine baþladý.

Sivas-Suþehri imam hatip lisesinde bir yýl görev yaptýktan sonra Trabzon Prof. Ýhsan Koz Ýlköðretim Okulunda görev yaptý. 1999 yýlýnda M.E.B.’nýn açmýþ olduðu Aksaray Öðretim Materyalleri Hazýrlama Seminerine katýldý.Ankara da Sosyal Bilgiler 4,5,6. sýnýf öðrenci çalýþma kitabý ve öðretmen kýlavuz kitaplarýnýn resimlenmesini yaptý. Üstün veya Özel yeteneklilerin Eðitimi Seminerine katýldý, daha sonra seçilerek 2001 yýlýnda Trabzon Bilim ve Sanat Merkezinde görevine devam etti.2006 yýlýnda yüksek lisans’ýný tamamladý 2007-2008 yýlýnda spor liselerinin ders kitaplarýnýn görsel tasarýmýnda görev aldý. Birçok kurumun logo ve amblemlerini tasarladý.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði Yönetim Kurulu üyesidir.Halen Trabzon Bilsem’de resim öðretmeni görevine devam etmektedir.

2 Kiþisel Sergi açmýþ olup, çok sayýda karma sergiye katýlmýþtýr
 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015