Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Þenay Baþ

ÞENAY BAÞ

1983.yýlýnda  Trabzon’da doðdu.

2005 yýlýnda Fatih Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü, Resim Programý, Grafik Ana Sanat Dalý’ndan, birincilikle mezun olmuþtur. Ayný yýl Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümünde yüksek lisans eðitimine baþlamýþtýr.

2001–2003 yýllarý arasýnda Trabzon Karikatürcüler Derneðinin çeþitli faaliyetlerinde yer almýþtýr. 2005–2006 Eðitim-Öðretim yýlýnda özel bir okulda Resim-Ýþ Öðretmenliði yapmýþtýr. 2007 yýlýnda Rize Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ýlköðretim Bölümü Sýnýf Öðretmenliði Programýna Araþtýrma Görevlisi olarak atanmýþtýr ve halen bu görevine devam etmektedir.

33.Trabzon Plastik Sanatçýlarý Sergisine katýlmýþ ve çeþitli organizasyonlar için afiþ, kostüm ve sahne tasarlamýþtýr.

,


 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015