Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


11 Renk Resim Sergisi

      
        


“11 RENK”RESÝM SERGÝSÝ AÇILIÞI YAPILDI

     28 Þubat-12 Mart  2011 tarihleri arasýnda Trabzon devlet güzel sanatlar galerisinde saat 09.00-16.30 saatleri arasýnda (Pazar hariç)  izlenebilecek olan sergi de çoðunluðunu Akçaabat güzel sanatlar lisesi öðretmenlerinin oluþturduðu 11 sanatçýnýn eserleri izleyici ile buluþmakta. Sergide Mümin CANDAÞ-Kenan DEMÝR-Bora DERVÝÞOÐLU-Sezgin ERKOL-Necati Seydi FARAHOÐLU-Nurgül FERAHOÐLU-Sebahattin KILIÇ-Ekrem KUTLU ve Orhan ZAFER in renkçi resimleri izleyiciyle bulunmakta, Ýrfan BÝLGÝN heykel alanýnda sunduðu çalýþmalarýnda yöresel figürleri konu edinirken Özgür ÖZMEN ahþap heykellerinde kadýn ve yaþam konusunu irdelemekte.

     Serginin açýlý konuþmasýný yapan Mümin CANDAÞ; “Sergide birbirinden farklý tarzlarý ve renkleri ile bu etkinliðin oluþmasýna katkýda bulunan tüm sanatçý dostlarýmý kutluyorum, geçen yýl  1.si 8 renk olarak gerçekleþen sergi bu yýl 11 renk oldu, önümüzdeki yýllarda bu renk zenginliðini arttýrmayý hedefliyoruz. Trabzon kentinin ve sanatýnýn farklý sanatçýlarýn disiplinleriyle buluþmasý ve sanata ev sahipliði yapmasý kentimizin bir sanat merkezinin çekirdek noktasý bizim amacýmýz olacaktýr, Trabzon bu anlamada ortaya koyduðu potansiyeli ile birçok sanatçýya ilham kaynaðý olmakta ve sanatçýyý beslemektedir” dedi. Daha sonra söz alan Ýl kültür müdürü Ýsmail KANSIZ “Kentimizin sanat potansiyelinin yüksek seviyelerde olmasýnýn sevindirici olduðunu bu potansiyelin oluþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ettiðini, bunun devamýnýn saðlanmasý içinde Kültür müdürlüðümüzün sürekli olarak çalýþtýðýný belirtti. Yoðun bir izleyicinin katýldýðý açýlýþa Ýl kültür ve turizm müdürü Ýsmail KANSIZ, Akçaabat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Salih KÖSE, Trabzon Ýl emniyet pasaport þube müdürü Atilla ERTÜRK, Trabzon liselerinden yetiþenler derneði baþkaný Kenan ATALAY, Karadeniz plastik sanatlar derneði baþkaný Hasan Fehmi HIZAL, Trabzon Sanatevi baþkaný Adnan TAÇ, Akçaabat güzel sanatlar lisesi müdürü Adnan YILDIZ ýn yaný sýra pek çok sanatçý ve sanatsever ilgi gösterdi.

 Sergi 12 Mart 2011 tarihine dek Trabzon Devlet güzel sanatlar galerisinde (Ortahisar) izlenebilir.

Sanatçý üyelerimize çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz.


 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015