Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Gençaða KÜÇÜK


1961 Yýlýnda Trabzon’da doðdu.1982 yýlýndan buyana TRT Kurumunda Teknik Uzman olarak çalýþmaktadýr.Evli ve 3 erkek evlat sahibidir.Sanata olan ilgisi yeteneðini geliþtirmesine neden oldu ve kendi çabasý ile aþama kaydetmektedir.Araþtýrýp inceliyor geziyor,sorguluyor ve uyguluyor.Mesleði gereði alamadýðý Akademik Sanat Eðitimini deðiþik yollardan temin etmeye çalýþmaktadýr.Haydar Durmuþ ve Abit Güner gibi deðerli insanlarýn bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaktadýr.
Resim sanatýna olan sevdasýnýn ömrü bitene kadar sürdürecektir. Sergiler;

Her yýl geleneksel olarak Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Düzenlenen Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisine düzenli bir þekilde katýlmaktadýr.
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1 Kiþisel Sergi
Aðrý Halk Eðitim Merkezinde 1 Kiþisel Sergi
Trabzon Grup Sanatçýlar Sergisi
Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Grup SergisiSanatçý web sitesi: www.gencagakucuk.com


 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015