Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Sezgin ERKOL

1970 yýlýnda Trabzon’da doðdu.

    Ýlkokulu Trabzon ve Almanya’da, Ortaokul u Trabzon Zehra Kitapçýoðlu Orta Okulunda, Liseyi Affan Kitapçýoðlu Lisesinde tamamladý.

    1993 yýlýnda K.T.Ü Fatih Eðitim Fakültesi Resim Öðretmenliði Bölümünü kazandýktan sonra 1997 yýlýnda mezun oldu.

 Giresun Güce Ýlçesi Güce Lisesinde Öðretmenliðe baþladý.2003 yýlýnda Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Resim Öðretmeni olarak görev yapmaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr.

2 kiþisel sergi,14 Karma sergiye (Resim, Fotoðraf ve Grafik) katýlmýþ ve çeþitli yarýþmalardan ödüller kazanmýþtýr.

Çalýþmalarýna halen okulundaki atölyesinde devam etmektedir.

VEFA                              T.Ü.Y.B                                60x60cm 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015