Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


HALÝL BAÞ

      1987 Yýlýnda Trabzon’da doðdu. Ýlk okul 4. sýnýfa kadar Çayýrbaðý  Doðankaya ilköðretim okulunda eðitim aldý ve 5. sýnýfa Prof. Ýhsan Koz Ýlköðretim okulunda devam etti,

Ayný okuldan 2001 yýlýnda mezun oldu. 2001 Yýlýnda Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin sýnavýný kazanarak sanat eðitimine baþladý. 2005 Yýlýnda Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ayný yýl KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iþ  Öðretmenliði  ana dal resim programýnda lisans öðrenimine baþladý ayný okuldan 2008 – 2009 Eðitim Öðretim yýlýnda mezun oldu. Özel Koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadýr. Ýki kiþisel sergi açtý. Birçok grup ve karma sergilere katýldý. Bir sergileme ödülü bulunmaktadýr.

 

KÝÞÝSEL SERGÝLER :

2008 - 1. Kiþisel resim sergisi –                         Mahmut Goloðlu Kültür Merkezi/ TRABZON

2010-  2. Kiþisel resim sergisi-                     Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi/ SAMSUN

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015