Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiţim


Turizm haftasý resim sergisi açýldý
BASIN BÝLDÝRÝSÝ/AÇILIÞ KONUÞMASI 15 Nisan Turizm haftasý çerçevesinde Trabzon-Ordu –Rize ve Giresunlu sanatçýlarý bir araya getiren KARADENÝZÝN 1001 RENGÝ 101 SANATÇININ TUVALÝNDE sloganýyla açýlan sergi ile 2. Yýlýnda da bu coþkuyu siz deðerli sanatseverlerle paylaþmanýn gururunu yaþýyoruz. Sergimiz 15-17 Nisan tarihleri arasýnda açýk kalacaktýr. 86 sanatçýnýn eserinin sergilendiði bu kapsamlý sergide amacýmýz bölgemizin sanatsal gücünü daha geniþ bir yelpazede sunmak, iller arasý diyalogu geliþtirmek, arttýrmak, sanat yoluyla ortak bir yaþam biçimi oluþturmak, hem þehrimize hem de bölgemize kültürel bir alt yapý oluþturarak bunu büyüyen yükselen bir deðer þeklinde gelecek nesillere aktarmak ve devam ettirmektir. Bir toplum yaþamýnda sanatýn önemi yadsýnamaz bir gerçektir. Atatürk “ÝnsanIar oIgunIaþmak için bazý þeyIere muhtaçtýr. Bir miIIet ki, resim yapmaz, bir miIIet ki, heykel yapmaz, bir miIIet ki tekniðin getirdiði þeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o miIIetin iIerIeme yoIunda yeri yoktur HaIbuki bizim miIIetimiz, gerçek niteIikIeriyIe medeni ve iIeri olmaya lâyýktýr ve olacaktýr. diyerek toplumumuzun olmasý gerektiði yeri bizlere iþaret etmiþtir. Kültürel zenginliðe sahip toplumlar sanatçýsýna deðer veren toplumlardýr, tarihiyle doðasýyla sanatýyla ve kentiyle bir bütün olabilmek ve kendimizi daha etkin tanýtabilmenin ve anlaþýlabilir olmanýn yolu kentteki sanat eserlerinden ve þehrin müzelerinden anlaþýlýr. Ne yazýk ki bu anlamda bu gün buradan hala kentimize bir modern sanatlar müzesinin ihtiyacýný belirtmek durumundayým. Ancak bu tür binalarýn yapýlmasý ortaya çýkartýlmasý ve devam ettirilmesi sürecinde bireysel davranýlmamasý müze gibi önemli binalarýn tekil þahýslarýn eline býrakýlmadan dernek gibi çoðulcu yapýlarla gerçekleþtirilmesi de gözden kaçýrýlmayacak önemli bir noktadýr. Eðer evrensel olma yolunda gidilecekse ve amaç daha güzel yarýnlarsa o zaman bu günün önemini daha da çok kavramak gerekir zira gelecek geçmiþin temelleriyle oluþur Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði ve üyeleri olarak kentim adýna atýlmýþ güzel adýmlardan biri kültür sanat derneklerine tahsis edilmiþ bir kültür merkezi ve dernekler için ayrýlmýþ bir yer tahsisidir. Bu sorunu Giresunlu sanatçý arkadaþlarýmýz yerel yönetimleriyle çözdü ve güzel bir binayý restore ederek þehrin sanatçýlarýna Giresun belediyesi tahsis etti. Yapýlmakta olan Zaðanos vadisinde ve yapýlacak olan Tabakhane vadisi çalýþmalarýndan gerçekten olumlu ve nitelikli sonuçlar bekleniliyorsa benim önerim þu olacaktýr. Bu tür yerlere gelin tiyatro binalarý, sergi salonlarý ve kültür sanat derneklerine yer tahsisi yapýlsýn, bu kentin sadece yeþile ihtiyacý yok, yaþanýlabilir bir çevre için doðaya saygýlý, kültürü ve sanatý ile bütünleþen kent. Umarým kentsel dönüþüm içinde bizlerin bu talepleri de hak ettiði deðerini bulur. Bir sivil toplum kuruluþu olarak þehrimden ve yöneticilerimden þunu beklemekteyim, gelin kentin kültürel faaliyetlerinde ve planlanmasýnda hep birlikte olalým bu güzel kente marka olma yolunda hep beraber bir arada sevgiyle ve samimice destek olalým. Kentimizi modern bir kent konumuna getirirken sanatýmýzý da modern sanatla bütünleþtirmeli ve yenilikçi olma yolunda daima sanatçýya destek olunmalýdýr. Sanat yapýtý aklý,bilimi,felsefeyi ve duyguyu harmanlayan sanatçýsýnýn yaþamýyla bütünleþen ve sosyal yapýda geliþmeye katkýsý olabilendir. Nitelikli sanat eseri bu özelliklere haiz olmalýdýr ki adý sanat eseri yapaný da sanatçý olsun. Sürekli olduðu yerde sayan zorlama ve tekrara dönük sanatýn çaðdaþlýk yolunda yeri olamaz. Bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü Türk sanatçý ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneði (UPSD) Baþkaný Bedri Baykam, International Associations of Art (IAA), (Türkçe:Uluslararasý Sanat Derneði)'ýn 2011 yýlýnda Meksika'da yapýlan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katýldý. Baykam, toplantýda Leonardo da Vinci'nin doðum günü olan 15 Nisan'ýn Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasýný önerdi. Bu öneri çoðunluk oyu alarak, her yýl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanýlmasý kararý alýndý.bu güzel güne dair söylenebilecek en güzel söz “Sizlerde gelin evinizi gerçek sanat eserleri ile süsleyin” olacaktýr. Sergimizin bundan sonraki duraklarý 18-20 Nisan’da Giresun Can Akengin Sanat Galerisinde 21-25 Nisanda Ordu Kültür Merkezinde izleyenlerle buluþacak. Mümin CANDAÞ Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði Baþkaný
 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneđi l Web Suvizyon® 2008-2015